Trendsdencies

ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ

Publicat el 9 de desembre del 2016
"Espanya serà l’any 2050 el segon país més envellit del món, darrera de Japó i juntament amb Corea del Sud".

L’envelliment de la població en la majoria dels països desenvolupats és un fet amb importants conseqüències tant des del punt de vista del pagament de les futures pensions com  de les estratègies sobre la immigració.

Als països desenvolupats s’observen, amb caràcter general, dues tendències demogràfiques predominants: una taxa de natalitat molt baixa i, simultàniament, un allargament de l’esperança de vida. El resultat és un progressiu envelliment de la població que comportarà importants conseqüències econòmiques i socials.

Existeix una estreta correlació entre nivell de vida, baixa natalitat i esperança de vida més llarga. Per exemple, a Itàlia aquesta última va baixar, encara que gairebé imperceptiblement, per primera vegada en la seva història recent l’any 2015, sembla que arran de la reducció de l’estat de benestar per les retallades de despesa social com a conseqüència de la crisi.

En general s’espera que la taxa de fertilitat es mantingui molt baixa en la majoria dels països industrialitzats mentre que l’esperança de vida està augmentant a raó de tres hores per cada dia transcorregut i caldrà veure, a més, com afectarà a aquesta mesura els ja avançats tractaments genètics anti envelliment.

Un exemple paradigmàtic ho constitueix Espanya, país que es preveu que l’any 2050 sigui el segon  més envellit del món (després de Japó i empatat amb Corea del Sud), i on:

  • El 36% de la població tindrà més de 65 anys.
  • La taxa de creixement de la població, actualment de les més reduïdes d’Europa, decreixerà cada any fins que passarà a ser negativa a partir de 2044.
  • La taxa de dependència dels majors de 65 anys (població major de 65 anys dividida pels que estan en edat de treballar 17-64 anys) passarà del 27% actual al 62% (aproximadament dues persones en edat de jubilació per cada tres en edat de treballar).

Aquesta situació -inevitable- comporta necessàriament plantejar-se dues qüestions:

1a.-  S’ha de rejovenir la població mitjançant l’entrada d’immigrants?

Segons l’ONU, Espanya necessitarà 12 milions d’immigrants qualificats (240.000 cada any a partir de 2019).

2a.- Com es pagaran a partir des d’ara mateix les pensions? Espanya no té un sistema de pensions de capitalització sinó de repartiment (els cotitzadors actuals financen el pagament de les pensions existents en aquest moment) o també denominat de “solidaritat Inter generacional”, i en els últims anys aquest sistema ha sofert dèficits creixents (és a dir, el que s’ingressa en contribucions no cobreix els pagaments de pensions).

Les respostes, si existeixen, les deixarem per la propera entrega.