Trendsdencies

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Per donar compliment a allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD), FBA informa a l’Usuari que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través del Lloc Web seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la seva responsabilitat.

Les dades de caràcter personal seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, tramitar comandes, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica sobre productes o serveis que puguin ser del seu interès. Aquesta acceptació sempre tindrà caràcter revocable.

L’ús dels formularis i serveis d’aquest Lloc Web està limitat a usuaris majors d’edat. A l’utilitzar qualsevol d’ells, l’Usuari garanteix que compleix amb aquest requisit i que accepta les conseqüències que se’n derivin cas que no fos així.

FBA garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan siguin objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les que es refereix l’article 9 de la LOPD i que regula amb detall el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades per FBA eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

Els formularis que trobarà a <trendencies2050.com> poden omplir-se en l’idioma que l’Usuari desitgi; de totes maneres, FBA no es fa responsable dels errors o de la impossibilitat d’atendre la sol·licitud que l’ús d’un idioma inadequat pogués causar, així mateix, la resposta als formularis plantejats per rebre informació dels productes comercialitzats per FBA, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant, la negativa de l’usuari/client a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de dur a terme el servei ofert per FBA.

Al fer entrega voluntària de les seves dades o de les de tercers, l’Usuari admet tenir el consentiment d’aquests tercers per a la cessió de les seves dades i CONSENT  EXPRESSAMENT el seu tractament automatitzat o no per part de FBA, el seus departament, ens col·laboradors, associats i institucions annexes, així com la seva cessió a altres entitats la connexió de les quals amb les seves dades sigui necessària i legalment obligatòria, i en el cas de comunicacions comercials via correu electrònic o mitjà equivalent, presta el seu consentiment EXPRÉS  a la seva recepció. Aquest consentiment serà revocable mitjançant l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que FBA li garanteix.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’Usuari pot dirigir-se per escrit i amb còpia del seu DNI  a C/ Sant Jaume 16, 1er, 080401 Granollers o hola@trendencies2050.com